finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

LÅT OSS KONTROLLERA HUSET SOM DU TÄNKER KÖPA!

En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av huset och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs av en sakkunnig besiktningsman enligt en mall som är utarbetad och fastställd av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Besiktningen görs för att kontrollera husets skick i samband med ett fastighetsköp - en överlåtelse.

Besiktningen görs okulärt, dvs. vad som kan ses, kännas eller luktas. Alla åtkomliga utrymmen undersöks noggrant och väsentliga fel dokumenteras i text och bild. Under genomgången av huset får du som köpare av oss en del tips och råd utöver det som normalt ges i en överlåtelsebesiktning. En del av den kunskap som vi inhämtat från dryga 20 års verksamhet inom husbyggande och husreparationer delar vi gärna med oss till dig.

Räkna med att besiktningen tar flera timmar i anspråk för att den skall kunna utföras så noggrannt som möjligt. Behöver du ta ledigt från jobbet för att vara med bör du räkna med att besiktningen brukar ta omkring 4 timmar på plats.

Nu undrar någon om säljaren behöver vara med? Ja absolut ,den som har den bästa kännedomen om husets eventuella fel och brister och utföranden är ju säljaren. Vi anser att han absolut behöver vara med under åtminstone en del av besiktningstiden. Att ha möjlighet att fråga säljaren kan ge värdefull extra information för dig som köpare.

VARFÖR SKALL ETT HUS BESIKTAS?

Det är ett sätt för köparen att få reda på byggnadens skick. Som köpare har man dessutom undersökningsplikt, det vill säga skyldighet (enligt jordabalkens kapitel 4§19) att kontrollera husets skick. (Läs mer om jordabalken under information i menyn).

Besiktningen ger köparen möjlighet att i tid upptäcka sådana fel som inte går att göra gällande mot säljaren som dolda fel i ett senare skede.

blindbotten fonster

Blindbottenskiva som knäckts i krypgrund
Fuktskadat fönster i behov av underhåll eller byte